Privacy beleid infectie preventie app

Home > Privacy beleid infectie preventie app

Privacy beleid infectie preventie app

RZA_Landelijk logo_FC (003)-01

Wie zijn we?

De Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie (Verder RZN-AMR genoemd) zijn verantwoordelijk
voor de ontwikkeling en exploitatie van de Infectie Preventie App (IPA), dat als kernactiviteit heeft
het registreren van observaties bij audits rondom infectiepreventie in de zorg. Het beheer en de
ontwikkeling is ondergebracht bij Innervate Services BV.

 

Contactgegevens

Zie: http://zorgnetwerkenamr.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

RZN-AMR verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Gegevens van de organisatie waarvoor je werkzaam bent
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken
• Gegevens over jouw activiteiten op onze app

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@zorgnetwerkenamr.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een grondslag nodig. Voor het in gebruik
nemen van de app gaat u akkoord met de voorwaarden. Uw toestemming is de formele
grondslag om uw gegevens te mogen verwerken.
RZN-AMR verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
RZN-AMR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@zorgnetwerkenamr.nl

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

RZN-AMR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van het gebruik van de app
zullen uw gegevens worden verwijderd.
RZN-AMR verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RZN-AMR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

RZN-AMR gebruikt alleen technische details om de sessie van de app te bewerkstelligen, en
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RZN-AMR en heb je
hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking via
info@zorgnetwerkenamr.nl
RZN-AMR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Bekijk deze informatie in pdf >