Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie, hierna te noemen RZN AMR, verleent u hierbij toegang tot zorgnetwerkenamr.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
RZN AMR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

RZN AMR spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RZN AMR.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RZN AMR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RZN AMR.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RZN AMR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Verzamelen van uw persoonsgegevens

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of omdat u zich inschrijft voor één van onze bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van onze bijeenkomsten waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. U heeft ons door u aan te melden op de landelijke netwerkbijeenkomst toestemming gegeven om de persoonsgegevens op te slaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De persoonsgegevens die wij verwerken voor bijeenkomsten zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

  • NAW gegevens, bedrijfsgegevens, functie, (e-mail)adres en andere contactgegevens;
  • voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over uw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de personen belast met het organiseren van de bijeenkomsten.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zullen uw gegevens twaalf weken na de eventuele evaluatie van de bijeenkomst verwijderen, tenzij er een nieuwe vervolgbijeenkomst wordt gepland. In dat geval worden uw gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd. Bij het aanmelden voor een bijeenkomst kan een andere bewaartermijn vermeld worden.

Beeldmateriaal Persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal wordt door ons uitsluitend gebruikt nadat wij daar van u schriftelijke toestemming voor hebben ontvangen. In overleg met u bewaren wij dit beeldmateriaal voor de periode van maximaal 1 jaar.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij verwerken kunt u schriftelijk inzageverzoek doen via info@zorgnetwerkenamr.nl. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op via info@zorgnetwerkenamr.nl

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.